Regulamin szkoleń

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem usług szkoleniowych jest ITability Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60, 50-116 Wrocław, zwana dalej Itability. Wpisana pod numerem KRS: 0000844021 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 15 000 PLN, NIP: 897-18-79-430, REGON: 38618974500000.

1.2 Niniejszy regulamin określa zasady zakupu, organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Itability.

2. Definicje

2.1 Cena – cena szkolenia podana na stronie internetowej: https://itability.pl/szkolenia/ przy danym szkoleniu. Ceny podawane są w kwocie netto (bez podatku VAT).

2.2 Dzień szkoleniowy – dzień, w którym odbywa się szkolenie. Dzień szkoleniowy może przypadać zarówno dzień roboczy (od poniedziałku do piątku), jak również w weekend (sobota-niedziela). Dzień szkoleniowy trwa maksymalnie 8h (9:00-17:00), do czasu trwania wliczone są przerwa obiadowa oraz krótsze przerwy “kawowe”.

2.3 Formularz zgłoszeniowy – formularz znajdujący się na stronie internetowej https://itability.pl/rejestracja-na-szkolenie/, do którego link znajduje się pod opisem każdego ze szkoleń, umożliwiający zapis na szkolenie.

2.4 ITability – ITability Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60, 50-116 Wrocław. Wpisana pod numerem KRS: 0000844021 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 15 000 PLN, NIP: 897-18-79-430, REGON: 38618974500000.

2.5 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z ITability czynności prawnej, która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby (konsumenta) w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. z 2023 poz.1610 z późn. zm.).

2.6 Materiały szkoleniowe – autorskie materiały wspomagające proces szkolenia, wykorzystywane w trakcie jego trwania przez trenerów/wykładowców oraz Uczestników Szkolenia, rozumiane jako instrukcje, pliki pdf – podręczniki, ćwiczenia, nośniki elektroniczne przekazane przez ITability Uczestnikom.

2.7 Polityka prywatności – polityka prywatności znajduje się na stronie internetowej Organizatora: https://itability.pl/polityka-prywatnosci/

2.8 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową. Za przedsiębiorcę uważa się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 poz. 236 z późn. zm.) oraz art. 43(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 poz. 1610 z późn. zm.)

2.9 Regulamin – regulamin serwisu internetowego Itability.pl prowadzony przez ITability, opisujący zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w szkoleniach organizowanych przez ITability.

2.10 RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).

2.11 Siła wyższa – czynnik niezależny od woli stron umowy, istotnie modyfikujący istniejące zobowiązania. Zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym i nieprzewidywalnym, niezależne od ITability, jaki i Uczestnika i którego następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności. ITability i Uczestnik za zdarzenia siły wyższej w szczególności uznają: strajk, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, nagła choroba Trenera, wynik działań lub zaniechań administracji państwowej (np. zakazy ruchu, brak zezwoleń), klęski żywiołowe, epidemie itp.

2.12 Szkolenie on-line – szkolenie odbywające się w czasie rzeczywistymi i transmitowane za pomocą kanału internetowego z wykorzystaniem platformy wideokonferencyjnej, która umożliwia komunikację głosową oraz wideo z Uczestnikami przebywającymi w dowolnym miejscu ze sprawnie działającym stałym łączem internetowym.

2.13 Szkolenie stacjonarne – tradycyjna forma szkolenia, polegająca na bezpośrednim uczestnictwie Uczestników w szkoleniu, w systemie dziennym, odbywających się w określonym miejscu.

2.14 Trener – osoba prowadząca szkolenie, którego organizatorem jest ITability.

2.15 Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu, która potwierdziła chęć udziału w szkoleniu.

2.16 Użytkownik – konsument, przedsiębiorca oraz każdy inny podmiot korzystający z serwisu, który wykupił udział w szkoleniu lub innych podobnych projektach organizowanych przez ITability.

2.17 Umowa – umowa sprzedaży szkolenia on-line albo szkolenia stacjonarnego zawarta pomiędzy ITability, a Użytkownikiem.

2.18 Voucher – przedpłacony dokument (również w formie elektronicznej) uprawniający uczestnika do skorzystania z usług ITability lub przystąpienia do egzaminu organizowanego przez zewnętrzną organizację, na zasadach tejże organizacji.

3. Szkolenia otwarte

3.1 Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich Użytkowników. Programy Szkoleń otwartych dostępne są na stronie www.itability.pl/szkolenia. Szkolenia te mogą być szkoleniami online lub szkoleniami stacjonarnymi.

3.2 Informacje znajdujące się na stronie serwisu www.itability.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023, poz. 1610). Użytkownik składając Zamówienie za pośrednictwem formularza, składa ofertę zakupu określonego Szkolenia, na warunkach podanych w informacjach o tym Szkoleniu.

3.3 Potwierdzenie udziału w szkoleniu stanowi potwierdzenie zawarcia umowy, której wzór znajduje się w załączniku do regulaminu.

3.4 Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

3.5 Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez ITability jedynie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

4. Szkolenia zamknięte

4.1 Zamawiającym szkolenie dla grupy zorganizowanej (Zleceniodawcą) może być wyłącznie przedsiębiorca.

4.2 Uczestnikami szkoleń są osoby wskazane przez Zleceniodawcę.

4.3 Punkt 3.5 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

5. Szkolenia w trybie zdalnym

5.1 Szkolenie prowadzone jest przez Trenera z użyciem platformy do wideokonferencji i odbywa się w czasie rzeczywistym, w sposób interaktywny – z czynnym udziałem Uczestników Szkolenia.

5.2 Wszelkie informacje organizacyjne, materiały szkoleniowe oraz zaproszenie do platformy do wideokonferencji przesyłane są Użytkownikom przed szkoleniem drogą mailową na adresy podane przez Użytkowników podczas zapisu na szkolenie.

5.3 Uczestnik szkolenia ma możliwość aktywnego udziału w całym szkoleniu, przez co rozumie się rzeczywistą obecność Uczestnika w trakcie wideokonferencji, w czasie której Uczestnicy mają włączone kamery, możliwość włączenia i wyłączenia mikrofonów oraz możliwość zadawania pytań na czacie.

5.4 Sprzęt wymagany do wzięcia udziału w szkoleniu to laptop lub komputer stacjonarny.

5.5 Uczestnik szkolenia jest zobowiązany we własnym zakresie do zapewnienia sobie sprawnego sprzętu umożliwiającego udział w szkoleniu. W razie problemów z łącznością organizator nie zwraca Zleceniobiorcy kosztów szkolenia, chyba że brak łączności nastąpił z winy organizatora.

5.6 ITability nie rejestruje przebiegu zajęć przeprowadzanych w formie zdalnej.

5.7 ITability nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne rozpowszechnianie nagrania wideo ze szkolenia z utrwalonym na nim wizerunkiem lub głosem jego Uczestników zarejestrowanego przez jednego z Uczestników. Kwestie ochrony wizerunku regulują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 poz. 2509 z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego (Dz. U.z 2023 poz. 1610 z późn. zm.) w zakresie ochrony dóbr osobistych.

6. Szkolenia w trybie stacjonarnym

6.1 Szkolenia stacjonarne otwarte odbywają się w sali szkoleniowej wynajętej przez ITability.

6.2 Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania regulaminu obowiązującego w sali szkoleniowej.

6.3 Wszelkie informacje organizacyjne, materiały szkoleniowe oraz zaproszenie na szkolenie przesyłane są Użytkownikom maksymalnie na 2 dni przed szkoleniem drogą mailową na adresy podane przez Użytkowników podczas zapisu na szkolenie.

7. Egzaminy

7.1 Podmiotem egzaminującym jest zewnętrzna organizacja.

7.2 Przy zakupie przez Uczestnika szkolenia wraz z egzaminem, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie danych Uczestnika i zgłoszenie go do egzaminu Podmiotowi egzaminującemu.

8. Płatności

8.1 Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty całości Ceny przed rozpoczęciem Szkolenia. Zapłata Ceny jest warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu.

8.2 Użytkownik może dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego.

8.3 ITability ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty Ceny.

8.4 Na życzenie Użytkownika możliwe jest wystawienie faktury zaliczkowej (w przypadku płatności za szkolenia odbywające się w kolejnych miesiącach po wpłacie) lub proforma (w przypadku płatności za szkolenia odbywające się w tym samym miesiącu).

8.5 Po dokonaniu zapłaty przez Uczestnika całości Ceny, ITability wystawi Uczestnikowi Fakturę VAT, która zostanie przesłana na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.

8.6 Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie ITability na piśmie.

8.7 Dokumenty, o których mowa w ust. 8.6 mogą być przesłane do Użytkownika w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne uniemożliwiają ich przesłanie drogą elektroniczną.

9. Odstąpienie od umowy, rezygnacja

9.1 Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.

9.2 Konsumentw przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 14 dni do dnia rozpoczęcia Szkolenia wyraża zgodę na wykonanie Szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz traci prawo odstąpienia od Umowy.Wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody na uczestnictwo w Szkoleniu w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy utrwalone na papierze lub za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.

9.3 W celu realizacji uprawnienia z ust. 2 Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia, wysyłając oświadczenie na adres mailowy: kontakt@itability.pl

9.4 Konsument w celu złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy może w tym celu skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.5 ITability niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia odstąpienia od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

9.6 W przypadku oświadczenia Konsumenta, iż jego wolą jest przeznaczenie wpłaconych środków pieniężnych na uczestnictwo w takim samym szkoleniu, w innym możliwym do wyboru terminie albo na uczestnictwo w innym, wybranym przez siebie szkoleniu, ITability może zaliczyć wpłatę na poczet wynagrodzenia tytułem nowego, wybranego przez Konsumenta szkolenia.

9.7 ITability dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

10. Zmiany w organizacji szkoleń

10.1 ITability zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z istotnych przyczyn, jakimi mogą być:

 • choroba Trenera,
 • brak minimalnej liczby Uczestników,
 • wystąpienie stanu epidemii lub zagrożenia epidemią,
 • wystąpienie siły wyższej.

 

10.2 W przypadku zajścia którejś z sytuacji opisanych powyżej, ITability:

 • zwraca Uczestnikom 100% uiszczonych za Szkolenie opłat. Zwrot opłaty następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania Szkolenia.

 

10.3 W razie zajścia którejś z sytuacji opisanych w ust. 1 powyżej, ITability może uzgodnić z Uczestnikami przeprowadzenie Szkolenia w nowym terminie, z udziałem innej osoby prowadzącej bądź w innym miejscu. Szkolenie może się odbyć na zmienionych warunkach wyłącznie w przypadku uzyskania akceptacji nowych warunków od Uczestników. Uzyskanie akceptacji następuje drogą mailową.

11. Reklamacje

11.1 Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia, którą wraz ze szczegółowym opisem problemu może zgłosić poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail kontakt@itability.pl lub listownie na adres: ITability sp. zo.o., ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław.

11.2 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez ITability w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

11.3 Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Użytkownika lub na podany przez Użytkownika adres korespondencyjny, chyba że Użytkownik wyraźnie zastrzeże inną formę otrzymania odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.

12. Odpowiedzialność

12.1 ITability nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody wynikające z działań lub zaniechań osób, za które ITability nie ponosi odpowiedzialności,
 • szkody spowodowane działaniem Siły Wyższej.

 

12.2 W przypadku powtarzającego się nagannego zachowania Uczestnika w trakcie szkoleń, Trener ma prawo nakazać Uczestnikowi opuszczenie szkolenia.

12.3 W przypadku umów zawartych z osobami niebędącymi Konsumentami ITability nie ponosi odpowiedzialności za szkody w postaci utraconych korzyści, wydatków następczych, niemożności korzystania, opóźnień itp.

12.4 W przypadku, gdy ITability nie ma możliwości potwierdzenia faktycznego uczestniczenia w szkoleniu uczestnika (np. z uwagi na brak włączonej, mimo próśb ze strony Trenera, kamery albo z uwagi na niepodpisanie listy obecności), może być to podstawą do nieuwzględnienia reklamacji Uczestnika, której powodem jest niezadawalająca w ocenie Uczestnika jakość przeprowadzonego szkolenia.

13. Własność i prawa autorskie

13.1 Wszelkie formy nagrywania szkoleń organizowanych przez ITability są zabronione, o ile nie stanowi inaczej umowa zawarta z klientem. Rejestrowanie dźwięku, obrazu i innych danych podczas trwania szkolenia wymaga każdorazowo pisemnej zgody Itability udzielonej przed rozpoczęciem Szkolenia.

13.2 Materiały szkoleniowe udostępniane przez ITability są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2022 poz. 2509 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

14. Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna

14.1 Administratorem danych osobowych jest ITability sp. z o.o., zwana dalej ITability

14.2 Uczestnik może uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez ITability danych osobowych, kontaktując się z ITability za pośrednictwem maila: kontakt@itability.pl lub pod nr telefonu: 724356003

14.3 Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest:

 • realizacja umowy o Szkolenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy Uczestnik zawiera z ITability umowę lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy udział w szkoleniu bierze Uczestnik na podstawie umowy z podmiotem, na rzecz którego wykonujepracę,
 • wykonanie prawnych obowiązków, w szczególności podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 • ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • przesyłanie na podany przez Użytkownika adres mailowy informacji o szkoleniach w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

 

14.4 ITability w ramach świadczonych przez siebie usług zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do realizacji Szkolenia, tj.: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon kontaktowy, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu lub mieszkania), adres prowadzenia działalności gospodarczej albo siedziby spółki, numer NIP, adres poczty elektronicznej.

14.5 Dane osobowe przetwarzane są do momentu wykonania przez ITability przedmiotu umowy, a następnie do momentu ustania obowiązku prawnego lub przedawnienia roszczeń z tytułu umowy albo roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu przetwarzamy nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Uczestnika/Zamawiającego sprzeciwu lub wycofania zgody marketingowej

14.6 Dostęp do danych osobowych Uczestnika przysługuje upoważnionym pracownikom Spółki, podmiotom świadczącym dla ITability, którzy świadczą na rzecz ITability usługi informatyczne, w tym hostingowe i o charakterze marketingowym oraz spółce świadczącej usługi księgowo – podatkowe. Jeżeli Uczestnik korzysta ze szkolenia z egzaminem certyfikującym, dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie przysługiwał także podmiotowi certyfikującemu.

14.7 Podanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o Szkolenie oraz wystawienia faktury. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi ITability wykonanie usługi.

14.8 Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na ich zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Więcej na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.

15. Postanowienia końcowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023 poz. 1610 z późn. zm.), zaś wobec Konsumentów – także ustawy o prawach konsumenta. (Dz. U. z 2023 poz. 2759 z późn. zm.)

15.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie ITability i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

15.3 ITability zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie ITability. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2024 r.

Indywidualna oferta?

Skontaktuj się z nami. Razem poszukamy optymalnych rozwiązań.

Kontakt